Möte om Centeped och iordningställande via ePed

Möte den 24 November om Centeped

Inbjudan

Nu finns möjlighet att göra ePed tillgängligt via Svenska informationstjänster för läkemedel
(SIL inom Inera). För detta ska få full funktionalitet krävs ett nära samarbete med den lokala
barnsjukvården. I det arbetet finns en plattform som kallas Centeped. Vi kommer på detta möte demonstrera arbetet med detta verktyg.

På eftermiddagen kommer vi även diskutera i två parallella sessioner hur ePed kan användas vid ordination respektive iordningställande.

Mötet riktar sig framförallt till barnsjukvården och de personer som där jobbar med journalsystemets mallar, lokala barnläkemedelsgrupper samt lokalt läkemedelsansvariga.

Introduktion till förmiddagen
Föreläsningsanteckningar från förmiddagen samt utbildning

Väl mött