Best Practice

Best Practice av iordningställande

Detta är ett projekt drivs av Läkarförbundet med hjälp av ePed-redaktionen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Projektet inkluderar de barnsjukhus som har iordningställande farmaceuter och tillsammans med sjuksköterskor från samma sjukhus ingår de i projektgruppen. För bakgrund läs mer under punkt 1.10 i Handlingsplanen 2017 för den Nationella Läkemedelsstrategin.

Risker:
Inom BestPracticearbetet definieras risker enligt följande:

 1. Riskidentifiering via följande grupper
  1. Arbetsmiljö
  2. Risk för mikrobiologisk växt
  3. Risk för felaktigt iordningställande
  4. Risk för smalt terapeutiskt fönster/farmakologisk aktivitet
  5. Övriga risker
 2. Riskklassificering i en variant av riskprofilverktyget via Janusinfo:
  1. (-) Ingen ökad risk
  2. (I) Något ökad risk
  3. (II) Måttligt ökad risk
  4. (III) Påtagligt ökad risk
 3. Förslag till riskhantering presenteras
 4. Riskacceptans måste ske lokalt

Referensgrupp/styrgrupp:
Olof Breuer (Läkarförbundet)
Monica Bergqvist (Vårdförbundet)
Mattias Paulsson (Sveriges Farmaceuter)

Syfte
Fördjupad inventering och riskkategorisering av iordningställande av läkemedel inom slutenvård till barn (0 – 18 år) för att skapa, utvärdera och sprida ett utbildningsmaterial för praktiserande sjuksköterskor och farmaceuter.

Tidsplan
Projektet är uppdelat i flera delprojekt
[Delprojekt 1] Riskanalys för ca 100 ePed id. Alla moment för dokumentation via film identifieras. Samla in evidens och avvikelser gällande de identifierade momenten.
[Delprojekt 2] Filmer som visar iordningställandeprocessen för olika moment vid olika sjukhus spelas in.
[Delprojekt 3] Delphi process gällande de olika momenten är ger förslag på ”best practice” för varje moment.
[Delprojekt 4] Professionellt framtaget material med hjälp av medicinsk bild med avidentifierade produkter.
Avslut kommer ske i slutet av 2018.

Projektgrup
Per Nydert (Projektledare) kontakt: per.nydert@sll.se
Anna Hardmeier (Projektadministratör)
Lokala kontakpersoner:
SLL/Karolinska: Lisa Morota
VGR/Sahlgrenska: Pernilla Kinderlöv
Skåne/SUS: Maria Carlsson
Östergötland/Linköping: Lisa Johannesson
Dalarna/Falun: Åsa Folkesson
Uppsala/Akademiska: Katarina Widell
Fler?: Kontakta projektansvarig

Kommunikationsplattform: Projectplace.

Delprojekt 1 kommer resultera i: 
– Högriskklassificering enligt EDQMs resolution om iordningställandesvensk översättning
– Synliggörande av evidens inom området
– Exempel av riskskattning

Delprojekt 2 kommer resultera i: 
Inspelning av filmer från olika sjukhus för att studera olika praktiker och bedöma “best practice”.

– Vimeo, endast för projektgruppen.
– Bilder i dropbox.
– Test Delphi för projektgruppen.
– – Arbetsdokument i EXCEL för projektgruppen
– – Arbetsdokument i WORD för projektgruppen

Dropbox endast för projektgruppen:
– Dropbox, Falun.
– Dropbox, LKPG.
– Dropbox, Skåne.
– Dropbox, SLL.
– Dropbox, Uppsala.
– Dropbox, VGR.

Delprojekt 3 kommer resultera i: 
En Delphiprocess för att bedöma påståenden som tagits fram i arbetet i Best Practice.
Experter har blivit kontaktade i april 2018.
För kontakt om Delphi processen kontakta anna.hardmeier@sll.se

Delprojekt 4 kommer resultera i: 
Publicering av BestPractice dokument via Centeped inom ePed. Utbildningsmaterial via GRADE.

Regelverk
Nya författningen gällande läkemedelshantering SOSFS 2017-5-2
Svensk Läkemedelsstandard, 2017.2
Vårdhandboken