Best Practice

Best Practice av iordningställande

Detta är ett projekt drivs av Läkarförbundet med hjälp av ePed-redaktionen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Projektet inkluderar de barnsjukhus som har iordningställande farmaceuter och tillsammans med sjuksköterskor från samma sjukhus ingår de i projektgruppen. För bakgrund läs mer under punkt 1.10 i Handlingsplanen 2017 för den Nationella Läkemedelsstrategin.

Referensgrupp/styrgrupp:
Olof Breuer (Läkarförbundet)
Monica Bergqvist (Vårdförbundet)
Mattias Paulsson (Sveriges Farmaceuter)

Syfte
Fördjupad inventering och riskkategorisering av iordningställande av läkemedel inom slutenvård till barn (0 – 18 år) för att skapa, utvärdera och sprida ett utbildningsmaterial för praktiserande sjuksköterskor och farmaceuter.

Tidsplan
Projektet är uppdelat i flera delprojekt
[Delprojekt 1] Riskanalys för ca 100 ePed id. Alla moment för dokumentation via film identifieras. Samla in evidens och avvikelser gällande de identifierade momenten.
[Delprojekt 2] Filmer som visar iordningställandeprocessen för olika moment vid olika sjukhus spelas in.
[Delprojekt 3] Delphi process gällande de olika momenten är ger förslag på ”best practice” för varje moment.
[Delprojekt 4] Professionellt framtaget material med hjälp av medicinsk bild med avidentifierade produkter.
Avslut kommer ske i slutet av 2018.

Projektgrupp
Per Nydert (Projektledare) kontakt: per.nydert@sll.se
Anna Hardmeier (Projektadministratör)
Lokala kontakpersoner:
SLL/Karolinska: Lisa Morota
VGR/Sahlgrenska: Pernilla Kinderlöv
Skåne/SUS: Maria Carlsson
Östergötland/Linköping: Lisa Johannesson
Dalarna/Falun: Åsa Folkesson
Uppsala/Akademiska: Katarina Widell
Fler?: Kontakta projektansvarig

Kommunikationsplattform: Projectplace.

Delprojekt 1 kommer resultera i:
– Högriskklassificering enligt EDQMs resolution om iordningställande, svensk översättning
– Synliggörande av evidens inom området
– Exempel av riskskattning

Delprojekt 2 kommer resultera i:
Inspelning av filmer från olika sjukhus för att studera olika praktiker och bedöma “best practice”.

Vimeo, endast för projektgruppen.
Bilder i dropbox.
Test Delphi för projektgruppen.
– Arbetsdokument i EXCEL för projektgruppen
– Arbetsdokument i WORD för projektgruppen

Dropbox endast för projektgruppen:
Dropbox, Falun.
Dropbox, LKPG.
Dropbox, Skåne.
Dropbox, SLL.
Dropbox, Uppsala.
Dropbox, VGR.

Regelverk
Nya författningen gällande läkemedelshantering SOSFS 2017-5-2
Svensk Läkemedelsstandard, 2017.2
Vårdhandboken