Best Practice

Best Practice iordningställande (via sjunet)

Best Practice av iordningställande

Detta är ett projekt, beställt av Läkarförbundet, som under 2017-2018 leddes av centrala ePed-redaktionen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Projektet inkluderade sex sjukhus som har iordningställande farmaceuter på sina vårdenheter/kliniker för barn. Både farmaceuter och sjuksköterskor från dessa sjukhus deltog i detta projekt. För bakgrund läs mer under punkt 1.10 i Handlingsplanen 2017 för den Nationella Läkemedelsstrategin.

Efter projektavslut kommer materialet förvaltas av centrala ePed-redaktionen.

Syfte
Fördjupad inventering och riskkategorisering av iordningställande av läkemedel inom slutenvård till barn (0 – 18 år) för att skapa, utvärdera och sprida ett utbildningsmaterial för praktiserande sjuksköterskor och farmaceuter.

 

Skapat material

Riskidentifiering, riskskattning och Nitha/LexMaria-händelser för specifika ePed-instruktioner

Riskidentifiering sker enligt EDQMs resolution om iordningställandesvensk översättning och resolutionens gruppering (mikrobiologi, iordningställande, arbetsmiljö, farmakologi och övriga risker), se bild 1.

Riskskattning för en substans och förslag på hantering redovisas för aktuell läkemedelsinstruktion. Till instruktionen kopplas eventuella LexMaria händelser och/eller nationellt inrapporterade avvikelser (via Nitha) relevanta för den substansen och administreringsstättet.

Varje identifierad risk får ett BestPracticeID som börjar med ”E” exempelvis E01BP00046 Intravenös inotrop, enstegspädning från brytampull

Bild 1. Exempel på riskidentifiering och riskskattning

Riskacceptans

Varje identifierad risk har förslag på riskhantering. Detta ska ses som en hjälp för de lokalt läkemedelsansvariga. Det är upp till den läkemedelsansvariga att definierar vilka risker som accepteras och vilka riskhanteringsförlag som är lämpliga/aktuella i den lokala kontexten.

Materialet, se Beta-version (kräver tillgång till sjunet), ger en överblick över samtliga riskskattningar. Kan användas som en checklista för lokal riskacceptans för respektive BestPracticeID. Inläggning av uppgifter pågår.

Handbok för iordningställande av specifika moment

Materialet återfinns i ePed samarbetet Beta-version Handbok (kräver tillgång till sjunet). Inläggning av uppgifter pågår.

Varje iordningställandemoment får ett BestPracticeID som börjar med ”I” exempelvis:  I03BP00041 Hantering av glasampull

 

Filmer

Publiceras via Vimeo. Filmerna är länkade till aktuell barnläkemedelsinstruktion (via riskskattning/BestPracticeID) och till handboken för att ge exempel på hur iordningställande kan gå till. Flera filmer kan vara länkade till ett specifikt BestPracticeID för att visa på hur iordningställandet kan gå till på olika sjukhus. Skillnader i iordningställande kan bero på olika förutsättningar och vilka riskreducerande åtgärder man valt att använda/implementera.

 

Delphi-process

27 – 30 experter har tillfrågats i två omgångar om definitioner i det pågående projektet. Resultaten kommer presenteras här.

 

Utbildning om materialet

Ett utbildningsmaterial kommer tas fram tillsammans med företaget GRADE. Kommer publiceras här.

 

Avslut och överlämnande

Sker till Läkarförbundet/ePed redaktionen den 29 januari 2019.

Önskar du vara del i det fortsatta arbetet får du gärna skicka in förslag på riskskattningar och handboksexempel. Hör också av dig om du vill vara extern granskare.

För kommentarer och kloka synpunkter mejla eped@sll.se.

 

Referensgrupp/styrgrupp för projektet:
Olof Breuer (Läkarförbundet)
Monica Bergqvist (Vårdförbundet)
Mattias Paulsson (Sveriges Farmaceuter)

 

Projektgrupp:
Per Nydert (Projektledare) kontakt: per.nydert@sll.se
Anna Hardmeier (Projektadministratör)
Lokala kontakpersoner:
SLL/Karolinska: Lisa Morota
VGR/Sahlgrenska: Pernilla Kinderlöv
Skåne/SUS: Maria Carlsson
Östergötland/Linköping: Lisa Johannesson
Dalarna/Falun: Åsa Folkesson
Uppsala/Akademiska: Katarina Widell

 

Viktiga länkar
Nya författningen gällande läkemedelshantering SOSFS 2017-5-2
Svensk Läkemedelsstandard, 2017.2
Vårdhandboken