Best Practice av iordningställande

Detta är ett projekt, beställt av Läkarförbundet, som under 2017-2018 leddes av centrala ePed-redaktionen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Projektet inkluderade sex sjukhus som har iordningställande farmaceuter på sina vårdenheter/kliniker för barn. Både farmaceuter och sjuksköterskor från dessa sjukhus deltog i detta projekt. För bakgrund läs mer under punkt 1.10 i Handlingsplanen 2017 för den Nationella Läkemedelsstrategin.

 

Syfte
Fördjupad inventering och riskkategorisering av iordningställande av läkemedel inom slutenvård till barn (0 – 18 år) för att skapa, utvärdera och sprida ett utbildningsmaterial för praktiserande sjuksköterskor och farmaceuter.

 

Översikt
Håll muspekaren över bilden för att stanna bildspelet

 

Skapat material

* Kräver åtkomst till sjunet

 

Översättning av den Europeiska resolutionen om iordningställande

Riskidentifiering sker enligt EDQMs resolution om iordningställande. Projektet har tagit fram en svensk översättning

 

Risköversyn utifrån inrapporterade nationella avvikelser*

Sammanställning av LexMaria barnläkemedelshändelser och/eller genomförda händelseanalyser via Nitha. Inmatning pågår. Varje identifierad händelse får ett BestPracticeID som börjar med ”E02” exempelvis E02BP00074 Förväxling av färdig-blandade läkemedel. 

 

Riskidentifiering, riskbedömning och förslag på hantering*

Riskidentifiering utifrån EDQMs resolution samt förslag på riskhantering redovisas för:

  • Specifik läkemedelsinstruktion som får ett BestPracticeID som börjar med ”E01” exempelvis E01BP00046 Intravenös inotrop, enstegspädning från brytampull
  • Specifikt iordningställande-moment som får ett BestPracticeID som börjar med ”I” exempelvis:  I03BP00041 Hantering av glasampull

 

Sammanställning av alla identifierade risker och förslag på hantering utifrån lokal riskacceptans*

Varje identifierad risk har förslag på riskhantering. Detta ska ses som en hjälp för de lokalt läkemedelsansvariga. EDQM diskuterar betydelsen av en ”utsedd person” som ansvarar för att se över om riskhanteringen på lokal avdelningen kan accepteras och vilka riskhanteringsförlag som är lämpliga/aktuella i den lokala kontexten. Materialet kan användas som en checklista för lokal riskacceptans och återfinns i ePed samarbetet (kräver tillgång till sjunet).

 

Filmer

Publiceras via Vimeo. Filmerna är publicerade för att ge exempel på hur iordningställande kan gå till åtkomst ges via länkar på sjunet-sidan ovan. Flera filmer kan vara länkade till ett specifikt BestPracticeID för att visa på hur iordningställandet kan gå till på olika sjukhus. Skillnader i iordningställande kan bero på olika förutsättningar och vilka riskreducerande åtgärder man valt att använda/implementera.

 

Delphi-process

30 experter tillfrågades i två omgångar om bl.a. definitioner av väsentliga begrepp (ex iordningställande), lämpligt arbetssätt utifrån EDQMs resolution (riskidentifiering, riskbedömning, riskkategorisering, riskhantering, riskacceptans) och presentation av materialet. Resultatet från Delphi-processen användes i projektet för presentation av projektmaterialet och grund till utbildningsmaterial. För mer information och resultat se ”Abstract Best Practice”.

 

Utbildning

En elektronisk utbildning har tagits fram tillsammans med företaget GRADE. Nedan visas introduktionsfilmen i utbildningen.

Hela utbildningen nås via denna länk. Ingen inlogg krävs,

 

Avslut och överlämnande

Sker från Läkarförbundet till ePed samarbetet den 29 januari 2019. Önskar du vara del i det fortsatta arbetet får du gärna skicka in förslag på identifierade risker eller beskrivning av specifika moment. Hör också av dig om du vill vara extern granskare. För kommentarer och kloka synpunkter mejla eped@sll.se. Slutrapporten finns att ladda ner här.

 

Referensgrupp/styrgrupp för projektet:
Olof Breuer (Läkarförbundet)
Monica Bergqvist (Vårdförbundet)
Mattias Paulsson (Sveriges Farmaceuter)

 

Projektgrupp:
Per Nydert (Projektledare) kontakt: per.nydert@sll.se
Anna Hardmeier (Projektadministratör)
Lokala kontakpersoner:
SLL/Karolinska: Lisa Morota
VGR/Sahlgrenska: Pernilla Kinderlöv
Skåne/SUS: Maria Carlsson
Östergötland/Linköping: Lisa Johannesson
Dalarna/Falun: Åsa Folkesson
Uppsala/Akademiska: Katarina Widell

 

Viktiga länkar
Nya författningen gällande läkemedelshantering SOSFS 2017-5-2
Svensk Läkemedelsstandard, 2017.2
Vårdhandboken